Zaliczka w transakcjach między przedsiębiorstwami – wszystko co należy wiedzieć!

Jednym z najczęstszych sposobów do zabezpieczenia przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami jest stosowanie tzw. zaliczki. Mechanizm ten jest  bardzo popularny i stanowi jeden z gwarantów zawarcia transakcji bez niepotrzebnych komplikacji. Warto zatem wiedzieć dlaczego taki mechanizm jest powszechnie stosowany i jakie są ewentualne konsekwencje braku zastosowania zaliczki.

Po co stosowana jest zaliczka?

W przepisach polskiego prawa zaliczka stanowi pieniężną  formę zabezpieczenia obu stron przed niespodziewanym i szkodliwym dla jednej ze stron zerwaniem transakcji. Może ona być pod postacią zapłaty określonego procentu wartości danego dobra czy usługi, oraz zapisanie w umowie pomiędzy kontrahentami, iż dana część wartości jest już pokryta. Stosowanie zaliczki jest powszechnie stosowane i popularne z wielu powodów, jednak najważniejszym z nich jest zabezpieczenie stron danej transakcji przed szkodliwymi konsekwencjami zerwanej umowy.

Kogo zabezpiecza stosowanie mechanizmu zaliczki?

Mechanizm zaliczki tak naprawdę zabezpiecza obie strony zawieranej umowy czy też transakcji. Jest on ważny zarówno dla:

  • sprzedającego – dzięki wpłaconej zaliczce może on zabezpieczyć dany towar lub usługę dla wybranego klienta i jednocześnie ma pewność, iż w określonym w umowie terminie całkowita kwota umowy zostanie uiszczona bez niepotrzebnych komplikacji;
  • kupującego – ma on wówczas pewność, iż dany produkt czy też usługa są w jego posiadaniu i może on bez problemu dokonać dalszych opłat w ustalonym w umowie terminie jednocześnie korzystając już zakupionej usługi czy innego dobra.

Ważnym w tym momencie jest również, aby zabezpieczyć taką transakcję odpowiednim zapisem w umowie oraz wystawić rachunek bądź fakturę, która potwierdza, iż dana część wartości dobra jest już opłacona. Pozwala tona ewentualne dochodzenie swoich praw w sądzie i jest dowodem potwierdzającym zmniejszenie całkowitej ceny o wartość opłaconej z góry zaliczki.

Dodatkowo zaliczka posiada drugą funkcję – polega ona na pokryciu dodatkowych kosztów przez sprzedającego. Przeważnie kupując jakiś towar lub usługę zaliczka pozwala na opłacenie kosztów transportu czy też kosztów ubezpieczenia. W sytuacji jednak gdy umowa pomiędzy kontrahentami zostaje zerwana z różnych przyczyn, zaliczkę należy zwrócić na rzecz kupującego. Warto jednak pamiętać, aby zerwanie umowy miało realne oraz merytoryczne uzasadnienie- w przypadku jego braku jedna ze stron może odmówić zerwania umowy oraz zwrócenia zaliczki co może grozić skierowaniem sprawy do odpowiedniego sądu.

Ile powinien wynosić zadatek przy zawieranych transakcjach pomiędzy kontrahentami?

Wedle aktualnie obowiązujących przepisów prawa nie można z góry ustalić jednej i stałej wartości zaliczki. W zależności od dokonywanej transakcji oraz wartości danego dobra czy też usługi zaliczka powinna mieścić się w przedziale 10% a 30% całkowitej wartości dobra z dnia zakupu. Jest to w zupełności zgodne z prawem, i sprawia, iż kupujący może początkowo zapłacić mniejszą kwotę, a następnie (zgodnie z zawartą umową) dokonywać opłat w ustalonym w umowie cyklu.

Dodaj komentarz