Odsetki za opóźnienie w spłacie – jak ich uniknąć?

Definicja odsetek za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie mogą być rozumiane jako sankcja dla dłużnika za nieterminowe regulowanie płatności. Warto tu zaznaczyć, że samo nieterminowe regulowanie płatności rodzi sankcję w postaci możliwości dochodzenia odsetek przez wierzyciela z mocy prawa. Co to oznacza? Iż nie trzeba zawierać w umowie postanowienia o odsetkach za opóźnienie, bowiem ustawodawca przewidział instytucję odsetek ustawowych za opóźnienie, a co za tym idzie, wynikają one z mocy prawa i nie muszą być regulowane innymi, odrębnymi postanowieniami.

Podstawa prawna żądania odsetek za opóźnienie

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje odsetek za opóźnienie. Pierwszy rodzaj został uregulowany w art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który stanowi o odsetkach ustawowych za opóźnienie mających,przede wszystkim, zastosowanie w relacji konsument – przedsiębiorca. Wynika to z tego, iż drugi rodzaj odsetek za opóźnienie to odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i mają zastosowanie do transakcji handlowych, którymi zgodnie z definicją przywołanej ustawy jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usługi, jeżeli umowa została zawarta przez strony w związku z wykonywaną przez nie działalnością gospodarczą.

Brak zapisu umownego o odsetkach za opóźnienie, a wysokość żądania

Skupiając się na odsetkach za opóźnienie uregulowanych w Kodeksie cywilnym, wyjaśnić należy, iż brak zapisu umownego regulującego możliwość wystąpienia z żadaniem zapaty odsetek w razie opóźnienia, a także brak postanowień co do wysokości tych odsetek, nie wyklucza możliwości wystąpienia z takim żądaniem. Wynika to wprost z postanowień Kodesku cywilnego, który ustanawia w art. 481 § 2 stopę odsetek za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, co ma zastosowanie w przypadku, gdy stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona w umowie. Jednocześnie ustawodawca w przywołanym przepisie zaznacza, że oprocentowanie wierzytelności według wyższej stopy statuuje możliwośc żądania odsetek według stopy wyższej.

Sposób dochodzenia odsetek

W przypadku nieuregulowania lub uregulowania należności po terminie, należy wystąpić do dłużnika z przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Wezwanie powinno wskazywać ostateczny termin uregulowania należności. Po przekroczeniu tego terminu, można wystąpić z powództwem do Sądu. Właściwość rzeczowa Sądu (Sad Rejonowy czy Okręgowy) zależy od wartości świadczenia. W pozwie warto precyzyjnie sformułować roszczenie odsetkowe wskazując jakich dokładnie odsetek dochodzimy – czy odsetki ustawowe za opóźnienie czy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, z dokładnym oznaczeniem terminu za jaki dochodzi się tego roszczenia, tj, od jakiego dnia do jakiego (np. dzień następny po upływie terminu płatności do dnia zapłaty). Takie oznaczenie ułatwi dochodzenie roszczenia i pozwoli uniknąć konieczności odpowiedzi na wezwania Sądu do sprecyzowania roszczenia.

Dodaj komentarz