Klauzule niedozwolone w umowach między przedsiębiorcami – co należy wiedzieć?

W celu zawarcia transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem niezbędne jest stworzenie umowy cywilno-prawnej pomiędzy dwoma podmiotami, która jest podstawą zawieranej współpracy. Należy wiedzieć, iż w relacji przedsiębiorca-konsument to przedsiębiorca jest wygraną stroną, ze względu na to, iż posiada on fachową wiedze oraz doświadczenie, a przede wszystkim zna cechy danego produktu, który sprzedaje.

Czym są niedozwolone klauzule w umowach między przedsiębiorcami?

Choć może się to wydawać niemożliwe nie istnieje jedna, zamknięta lista niedozwolonych klauzuli pomiędzy przedsiębiorcami. Według definicji niedozwolona klauzula stanowi postanowienie umowy pomiędzy dwiema stronami transakcji, w której jedna z nich jest poszkodowana ze względu na nieuzgodnione indywidualne prawa, które stoją w sprzeczności z dobrym imieniem lub mają wpływ na interesy którejś ze stron. Innymi słowy – jest to zapis w umowie, który stawia jedną ze stron w gorszej sytuacji już podczas dokonywania transakcji.
Podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów można się często natknąć na gotowe wzorce umowne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są one tworzone jedynie przez jedną stronę kontraktu. Dzięki temu może ona swobodnie dyktować warunki współpracy i tym samym – bezproblemowo umieszczać niedozwolone przez prawo klauzule, które są korzystne tylko dla jednej strony. Jest to tzw. umowa adhezyjna, która polega na tym, iż strona sprzedająca lub oferująca usługi tworzy umowę, do której druga strona nie ma wglądu przy jej tworzeniu (może jedynie zapoznać się z jej treścią w momencie podpisywania umowy). Taki zabieg często wykorzystywany jest przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wykorzystując moment usiłują uspić czujność drugiej strony aby ta zaaprobowała niekorzystną dla siebie umowę.

Jakie są rodzaje niedozwolonych klauzuli w umowach między przedsiębiorcami?

Ogólnie rzecz biorąc nie da się dokładnie zliczyć ilości zabronionych klauzuli w różnego rodzaju umowach. Do najczęściej występujących przykładów niedozwolonych klauzuli można zaliczyć:

  • wyłącznie lub znaczne ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie;
  • wyłączenie lub znaczące ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za niedopełnienie lub brak wykonania obowiązków wynikających z tytułu umowy;
  • umożliwienie kontrahentowi konsumenta przeniesienie praw i obowiązków jakie wynikają z tytułu zawartej umowy bez zgody konsumenta pierwotnego;
  • uzależnienie powodzenia zawartej umowy od konieczności zawierania kolejnych podobnych umów przez konsumenta w przyszłości;
  • uzależnienie wywiązania się z obowiązku spełnienia umowy wyłącznie z woli przedsiębiorcy – to przedsiębiorca ustala kiedy i w jakich okolicznościach sam zdecyduje się zrealizować postanowienia umowy;
  • nakładanie opłat i kar umownych z tytułu rezygnacji z zawartej umowy wyłącznie na konsumenta;
  • uniemożliwienie konsumentowi odstąpienia całkowitego od umowy, zmiany jej warunków czy okresu czasu przez jaki ona obowiązuje obie strony;
  • nadanie praw przedsiębiorcy do bezpodstawnych zmian warunków umowy bez wcześniejszego uzgodnienia jej z kontrahentem.

Dodaj komentarz